Obchodní podmínky a ubytovací řád

Obchodní podmínky a ubytovací řád

Chata Medika, Horní Albeřice 12, 542 26 Horní Maršov, Česká republika
(dále také jen „chata“ nebo „ubytovatel“)

provozovaná:

Petrou Huškovou, IČO: 03559521, se sídlem Horní Albeřice 12, 542 26 Horní Maršov, Česká republika

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

1.1. Ubytování hostů v Chatě Medika se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě Chata Medika(dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).

1.2. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky či rezervace.

1.3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

1.4. Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v ubytování (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany ubytovatele upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

 

2. Uzavření smlouvy, rezervace

2.1. Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervaci resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního systému, emailem na adresu ubytovatele: chata-medika@email.cz, nebo poštou zasílanou na adresu ubytovatele uvedenou v záhlaví tohoto ubytovacího řádu.

2.2. Platba za ubytování u se hradí předem, přičemž platební údaje budou poskytnuty prostřednictvím potvrzení rezervace.

2.3. K uzavření ubytovací smlouvy dochází za kumulativního splnění dvou podmínek, a to doručením písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli a okamžikem, kdy ubytovatel od ubytovaného obdrží částku představující plnou cenu za ubytování.

 

3. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

3.1. Neuhradí-li host zálohu dle čl. 2. odst. 2.2 řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti faktury ruší.

3.2. V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 2 dny před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v čl. 2. odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.

3.3. Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené ceny za ubytování, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:

Okamžik doručení odstoupení ubytovateli
(uvedeno v kalendářních dnech)
Sazba storno poplatku (v % zálohy)
15 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování20 % výše uhrazené zálohy
14-4 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování80 % výše uhrazené zálohy
3-0 dní před plánovaným nástupem k ubytování100 % výše uhrazené zálohy

 

Storno poplatek vypočtený dle výše uvedeného je bez dalšího započten oproti povinnosti ubytovatele vrátit hostovi složenou zálohu na cenu za ubytování. Ubytovatel tedy následně vrátí hostovi zálohu poníženou o účtovaný storno poplatek.

 

4. Příjezd do chaty

4.1. Ubytovaný ohlásí svůj příjezd ubytovateli, případně jím pověřenému pracovníkovi.

4.2. Osobě dle odst. 4.1. předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem v ubytovací knize ubytovatele.

4.3. Není-li sjednáno jinak, počátek ubytování přijíždějících hostů probíhá v době od 15:00.

4.4. Při nástupu k ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu.

4.5. Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostovi složení peněžité kauce ve výši 5.000 Kč. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši resp. výši ponížené za podmínek uvedených v čl. 7. tohoto ubytovacího řádu.

4.6. Pověřený pracovník recepce seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování.

4.7. Počet osob na chatě odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.

4.8. Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize.

4.9. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

 

5. Obecná pravidla ubytování

5.1. Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory chaty a využívat služby s ubytováním spojené.

5.2. Při nástupu do ubytování obdrží host klíče od chaty i vstupu do chaty (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.

5.3. Host je povinen:

5.3.1. seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;

5.3.2. uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;

5.3.3. řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;

5.3.4. zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;

5.3.5. chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;

5.3.6. bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách chaty způsobil(y);

5.3.7. v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;

5.3.8. při odchodu z chaty uzavřít v chatě vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;

5.4. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

5.4.1. provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení );

5.4.2. odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;

5.4.3. používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;

5.4.4. přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;

5.4.5. uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;

5.4.6. umístit v prostorách chaty zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu
ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.

5.5. Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

5.5.1. nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;

5.5.2. drže, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;

5.5.3. kouřit; to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem;

5.5.4. používat otevřený oheň;

 

6. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

6.1. Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 15 dnů po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází.

6.2. Pokud host zanechá své věci na chatě po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z chaty a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi.

 

7. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

7.1. Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každé chatě a k nahlédnutí u příslušného pracovníka na recepci.

7.2. Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

7.3. Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze složené zálohy dle čl. 4. odst. 4.5 ubytovacího řádu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl ubytovateli neprodleně uhradit.

7.4. Pohyb hosta na pozemku kolem chaty a zejména pak na hřišti s dětskými hracími prvky a klidové zóně s ohništěm před chatou je pouze na vlastní nebezpečí. Vstup dětí je povolen pouze pod dohledem dospělé osoby.

 

8. Odjezd z chaty

8.1. Ubytovaný je povinen opustit a zamknout chatu do 11:00.

8.2. V termínu dle předchozího odstavce je host povinen také předat klíče ubytovateli (nebo jím pověřenému pracovníkovi), pokud není domluveno jinak

 

9. Kontaktní údaje

9.1 Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se našich obchodních podmínek nebo ubytování v horské chatě, kontaktujte nás na chata-medika@email.cz, nebo telefonicky na čísle +420 777 290 433.

Datum poslední aktualizace: 19.9.2023